QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Font size:
Chương I 

Những quy định chung

Điều 1: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.

Điều 2: Thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là những người có một trong hai tiêu chuẩn sau:

1. Hiện đang học tập và công tác tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Hàn Quốc.
2. Đã từng học tập, công tác tại Hàn Quốc trong một thời gian dài, có tâm huyết với sự phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Điều 3: Hội viên danh dự của Hội
Những cá nhân, tổ chức khác có đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hội, tán thành quy chế của Hội có thể sẽ được kết nạp vào hội với tư cách là Hội viên danh dự.

Điều 4: Khách mời của Hội
Những cá nhân tổ chức khác mong muốn tham gia cộng tác với Hội nhằm giao lưu cùng phát triển thì có thể tham gia vào Hội với tư cách là khách mời.

Điều 5: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động với mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho các hội viên.

Điều 6: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có trách nhiệm tích cực đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội, đồng thời mở rộng phát triển Hội thành một tổ chức bao gồm các chi hội cơ sở, được hình thành rộng khắp trên đất nước Hàn Quốc.

Điều 7: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành kết hợp với sự ý thức tự giác, tính tổ chức kỉ luật cao của các chi hội cơ sở và các hội viên.

Chương II
Thủ tục kết nạp hội viên

Điều 8: Những người nào đủ một trong những tiêu chuẩn quy định tại điều 2 chương I của quy chế này thì có thể tham gia kết nạp hội viên.

Điều 9: Khi đăng ký tham gia vào Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, các hội viên phải tuân thủ theo các bước tiến hành do điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và quy chế hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đề ra.

Chương III
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Điều 10: Cơ cấu tổ chức của Hội
Cơ cấu tổ chức của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc bao gồm:

1. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
2. Chi hội Sinh viên Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên toàn nước Hàn Quốc:
- Hội Sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, các viện nghiên cứu trên toàn nước Hàn Quốc là tổ chức thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và được gọi là chi hội.
- Việc thành lập các Chi hội phải tuân thủ các quy định của quy chế hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và được Ban Chấp hành Hội quyết định.

Điều 11: Đại hội Hội Sinh viên các cấp

11.1. Cơ cấu tổ chức Đại hội
Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tổ chức Đại hội mỗi năm một lần. Ngoài Đại hội thường niên, BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có thể tổ chức Đại hội bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc có ít nhất 1/2 Uỷ viên Ban Chấp hành yêu cầu. Trong trường hợp đặc biệt hoặc trong trường hợp Đại hội bất thường, quyết định của BCH Hội phải được trên 1/2 số UV BCH đồng ý và thể hiện bằng văn bản gửi lên BCH Trung ương Hội xin ý kiến chỉ đạo.
Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là Đại hội đại biểu. Đại hội Hội Sinh viên cấp chi hội là đại hội toàn thể hội viên. Số lượng đại biểu Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc do Ban Chấp hành Hội quy định. Thành phần đại biểu gồm các uỷ viên Ban Chấp hành Hội và các đại diện do các chi hội thống nhất cử lên. Tại Đại hội, Chủ tịch và các uỷ viên của Ban Chấp hành có trách nhiệm báo cáo công tác hoạt động của Hội thuộc thẩm quyền quản lý của mình, đồng thời đề bạt phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khoá mới.

11.2. Chức năng, nhiệm vụ của Đại hội Hội Sinh viên các cấp
Đại hội Hội Sinh viên các cấp thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
1. Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội Sinh viên cùng cấp.
2. Thảo luận, quyết định mục tiêu và chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
3. Bầu ra Ban Chấp hành cùng cấp thông qua hình thức hiệp thương hoặc bỏ phiếu (nếu cần thiết).
4. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức thảo luận, thông qua Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động Hội nếu có Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động trình Đại hội.

Điều 12: Cơ quan lãnh đạo các cấp Hội

12.1. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại các trường đại học, các viện nghiên cứu trên toàn nước Hàn Quốc là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên cấp chi hội.
12.2. Tổ chức lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội các cấp Hội là Ban Chấp hành Hội Sinh viên cùng cấp do Đại hội bầu ra. Số lượng thành viên Ban Chấp hành do Đại hội Hội Sinh viên cùng cấp quyết định.

12.3. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc bầu ra Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội, các Uỷ viên Ban Thư ký – Uỷ viên Ban Chấp hành.

12.4. Ban Thư ký bao gồm Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội và các Uỷ viên chuyên trách khác. Số lượng và cơ cấu Ban Thư ký do Đại hội quyết định.

12.5. Ban Chấp hành Chi hội do Đại hội toàn thể hội viên bầu ra. Ban Chấp hành Chi hội bầu ra Chi hội trưởng, Chi Hội phó, Uỷ viên và Thủ quỹ.

12.6. Trong trường hợp nhân sự của Ban Chấp hành cấp Chi hội có thay đổi sau khi tiến hành Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc căn cứ vào đề nghị của Ban Chấp hành Chi hội để ra quyết định bổ sung hoặc thay thế đại diện của Chi hội đó trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

12.7. Khi có thành viên trong Ban Chấp hành các cấp Hội xin rút khỏi danh sách Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có thể căn cứ đơn xin rút khỏi danh sách Ban Chấp hành, căn cứ ý kiến các thành viên Ban Chấp hành Hội và căn cứ đề nghị của Chi hội trưởng để ra quyết định thay thế thành viên khác.

Chương IV
Quyền và nghĩa vụ của hội viên

Điều 13: Quyền của hội viên

1. Hội viên nào có đủ tiêu chuẩn theo quy chế này có quyền tự ứng cử vào Ban Chấp hành Hội.
2. Hội viên có quyền đề cử, bầu cử những người trong Hội mà mình tín nhiệm vào Ban Chấp hành.
3. Hội viên có quyền tham gia mọi hoạt động như: trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và học tập, giao lưu văn nghệ thể thao, tham gia các chương tŕnh giao lưu do Hội tổ chức.
4, Hội viên được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Hội thông qua Web, Email hoặc bằng các hình thức khác.
5. Hội viên có quyền đề xuất ý kiến, lập các dự án về tổ chức hoạt động để xây dựng và phát triển Hội.
6. Hội viên được giới thiệu tìm kiếm các học bổng du học, hỗ trợ việc làm và được tạo những điều kiện thuận lợi phù hợp với năng lực cũng như điều kiện làm việc của mình.
7. Hội viên muốn rút ra khỏi Hội phải làm đơn xin ra khỏi Hội và được Chi Hội trưởng Chi hội sinh viên khu vực đó chấp nhận và có báo cáo lên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Điều 14: Nghĩa vụ của hội viên

1. Hội viên phải chấp hành mọi nội quy, quy chế do Hội đề ra.
2. Tích cực chủ động tham gia vào mọi hoạt động của Hội.
3. Có trách nhiệm nâng cao uy tín và mở rộng quy mô hoạt động của Hội.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hoạt động của Hội để mưu lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích chung của Hội.
5. Khi tham gia làm việc với tư cách là Hội viên do Hội giới thiệu, hội viên phải thực hiện đúng điều khoản mà Hội và đối tác cùng ký kết có liên quan.

Chương V
Quyền và nghĩa vụ của hội viên danh dự, khách mời

Điều 15: Hội viên danh dự và khách mời có những quyền và nghĩa vụ sau:

1. Có quyền tham gia mọi hoạt động như hội viên chính thức quy định tại chương IV của quy chế này.
2. Hội viên được cung cấp một số thông tin về hoạt động của Hội có liên quan đến hoạt động của mình.
3. Tích cực chủ động tham gia vào những hoạt động của Hội có liên quan.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hoạt động của Hội để mưu lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích chung của Hội.
5. Được tạo điều kiện như hội viên chính thức.

Chương VI
Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Chấp hành

Điều 16: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội và
Ban Chấp hành Chi hội

16.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hội
1. Tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đúng với điều lệ Hội, đúng với luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Hàn Quốc.
2. Quyết định các chương trình hành động, công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức và tài chính của Hội.
3. Triệu tập Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

16.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội
1. Thay mặt Ban Chấp hành điều hành công tác Hội trong việc thực hiện các chương trình, nghị quyết Đại hội đại biểu sinh viên và các công việc thường xuyên của Hội.
2. Phối hợp với Ban Chấp hành các cấp Hội, với các cơ quan, các tổ chức ở trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của Hội.
3. Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Hội.
4. Quản lý tài chính của Hội.

16.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Chi hội
1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động của Chi hội và Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
2. Đề nghị Ban Chấp hành Hội cấp trên đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên thuộc Chi hội mình quản lý trong trường hợp Chi hội không có tư cách pháp nhân.
3. Nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chung của sinh viên, đưa ra kiến nghị với Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.
4. Triệu tập Đại hội toàn thể sinh viên cấp Chi hội.
5. Quản lý, thu, chi và trích nộp hội phí (nếu có).
6. Kết nạp hội viên, hội viên danh dự và quản lý hội viên.
7. Chi hội trưởng có quyền đại diện pháp nhân cho Ban Chấp hành Chi Hội tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, phối hợp với các hội, đoàn hữu nghị khác để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, khoa học và các hoạt động gây quỹ cho chi hội.

Điều 17: Công tác và hoạt động của Hội do Chủ tịch điều hành, hỗ trợ cho Chủ tịch là các Phó Chủ tịch, các trưởng ban, phó tiểu ban chuyên trách và các uỷ viên trong Ban Chấp hành.

Điều 18: Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch
1. Nghiên cứu đề xuất, xem xét và quyết định các ý kiến xây dựng hoạt động của Hội.
2. Triển khai kế hoạch hoạt động của Hội, báo cáo hoạt động của Hội trước Đại hội và Ban Chấp hành trong kỳ họp Ban Chấp hành và Đại hội.
3. Quyết định phân bổ, điều hành và quản lý nhân sự trong Ban Chấp hành.
4. Nghiên cứu đề xuất và quyết định thu chi kinh phí của Hội.
5. Quyết định mức đóng hội phí của hội viên (nếu có).
6. Ra quyết định kỷ luật những hội viên vi phạm và khen thưởng những hội viên đạt thành tích trong hoạt động chung của Hội.
7. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tích cực trong hoạt động của Hội.

Điều 19: Quyền hạn và nghĩa vụ của các Phó Chủ tịch, trưởng, phó các tiểu ban chuyên trách và các uỷ viên trong Ban Chấp hành
1. Trợ giúp cho hoạt động của Chủ tịch.
2. Đề xuất ý kiến cho hoạt động của Chủ tịch và Hội.
3. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, thuộc phân ban của mình.
4. Có quyền quản lý và ra quyết định thực hiện hoạt động trong những lĩnh vực thuộc phân ban của mình.
5. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động tích cực trong hoạt động của Hội.

CHƯƠNG VII. TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 20: Nguồn thu của quỹ Hội
Quỹ hội được thu từ:
1. Sự ủng hộ bằng tiền và vật dụng khác của các tổ chức, cá nhân dành cho Hội.
2. Các hoạt động gây quỹ của Hội.
3. Hội phí của hội viên (nếu có).

Điều 21: Mục đích sử dụng quỹ Hội
Quỹ Hội dùng để chi cho các hoạt động, công tác của Hội và của các Chi hội.

Điều 22: Nguyên tắc hoạt động tài chính của Hội
1. Hoạt động tài chính của Hội do Ban Chấp hành các cấp thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai và đúng quy định.
2. Hoạt động tài chính của Hội phải được báo cáo công khai hàng năm, trước Ban Chấp hành và trước Đại hội.
3. Trong trường hợp Hội chấm dứt hoạt động thì tài sản của Hội sẽ được chuyển tặng cho các tổ chức nhân đạo.

Chương VIII
Biểu dương, kỷ luật

Điều 23: Hình thức biểu dương, kỷ luật do Hội quy định

Điều 24: Hội viên nào có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong hoạt động chung của Hội sẽ được Chủ tịch ra quyết định khen thưởng.

Điều 25: Hội viên nào vi phạm quy chế sẽ bị Hội ra quyết định kỷ luật sau khi họp Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Chương IX
Điều khoản thi hành

Điều 26: Chấp hành điều lệ Hội
1. Quy chế này được áp dụng cho mọi hội viên.
2. Việc sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ do Đại hội Hội quyết định.
3. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội.
Điều 27: Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Chủ tịch ký.

Seoul, ngày 02 tháng 09 năm 2008
TM Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
CHỦ TỊCH 

Trần Hải Linh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More

Ý kiến của bạn

*